ตราสารหนี้ คืออะไร?

ตราสารหนี้ (Bond) คือ ตราสารทางการเงินที่ผู้ถือ (นักลงทุน) มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และผู้ออกมีสถานะเป็นลูกหนี้ โดยเจ้าหนี้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของ “ดอกเบี้ย” อย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และจะได้รับ “เงินต้น” คืนเมื่อครบกำหนดอายุ ถือเป็นการลงทุนในรูปแบบหนึ่ง

ตราสารหนี้นั้นได้ดอกเบี้ยไม่ได้มากนัก แต่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากหากบริษัทที่เราไปซื้อตราสารหนี้ไม่จ่ายดอกเบี้ยตามครบกำหนดหรือไม่ตรงกำหนดนั้น จะเป็นปัญหาต่อความเชื่อถือของบริษัทอย่างมาก ทำให้นักลงทุนที่ลงทุนอยู่ในบริษัทตราสารหนี้เกิดความไม่เชื่อมั่นจนบริษัทอาจล้มละลายได้เลย!!

ตราสารหนี้มีทั้งหมด 2 ประเภท

พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) = ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ

  • “พันธบัตรรัฐบาล” กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกเพื่อกู้ยืมเงินจากประชาชน นำมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เป็นต้น
  • “พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ” หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก และมีการค้ำประกันโดยกระทรวงการคลังเพื่อนำมาลงทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
  • “พันธบัตรออมทรัพย์” ออกโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นทางเลือกในการออมและการลงทุน เช่น ในปี 2563 นี้ กระทรวงการคลังได้มีการออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “ก้าวไปด้วยกัน” และ “เราไม่ทิ้งกัน” เป็นต้น
  • พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)” ธปท. ออกมาเพื่อนำเงินไปใช้ดูแลสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  • “ตั๋วเงินคลัง” กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก แต่จะเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี

หุ้นกู้ (Corporate Bond) = ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน

ออกโดยบริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อระดมทุนในการขยายกิจการ ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งต้นทุนทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ มักจะถูกกว่าการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ และส่วนใหญ่จะมีการกำหนดระยะเวลาการออก เช่น 3 ปี 5 ปี 7 ปี 10 ปี 20 ปี เป็นต้น หรือหากไม่มีกำหนดระยะเวลาที่เรียกว่า “หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์” (Perpetual Bond) ซึ่งนักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดตราสารหนี้ที่ออกขายในปัจจุบันได้ที่ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.setinvestnow.com/th/bond/types-of-bonds

ถ้าถามว่าทำไมถึงต้องมีตราสารหนี้น่ะหรอ…เปรียบเสมือนเราเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทและรัฐบาลเลยยังไงล่ะ บริษัทและรัฐบาลต้องทำตราสารหนี้เพื่อต้องการเงินทุนในการไปต่อยอด และก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยในกับผู้ถือตราสารหนี้ทุกคน