ภาษี อ่านง่าย : รวมเงื่อนไขค่าลดหย่อนในครอบครัว

ภาษี อ่านง่าย
รวมเงื่อนไขค่าลดหย่อนคนในครอบครัว ฉบับเข้าใจง่าย

คู่สมรส

ลดหย่อนได้ 60,000 บาท

เงื่อนไข

 • จดทะเบียนสมรส
 • ไม่มีรายได้
 • ไม่จำกัด อายุ

บุตร

ลดหย่อนได้ 30,000 บาท/คน

เงื่อนไข

 • บุตรคนที่ 2 ที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป รัฐบาลเพิ่มค่าลดหย่อนอีก 30,000 บาท สรุป คือ เพิ่มเป็น 60,000 บาท
  เงื่อนไข
 • บุตรชอบด้วยกฎหมายโดยพ่อแม่ต้องจดทะเบียนสมรสกันก่อนหรือถ้าไม่ได้จด แม่จะเป็นฝ่ายที่ได้ลดหย่อนภาษี เพราะฉะนั้นถ้าพ่อจะลดหย่อนลูก จะต้องจดรับรองบุตรก่อน
 • บุตรชอบด้วยกฎหมาย ลดหย่อนกี่คนก็ได้
 • รายได้ ต้องไม่ถึง 30,000 บาท ยกเว้นบางรายได้ที่ได้ยกเว้นภาษี
  และ เงินปันผลที่ได้ ถือว่าเป็นเงินได้ของ พ่อหรือแม่ของเรา
 • อายุไม่เกิน 20
 • อายุเกิน 20 ไม่เกิน 25 เรียนอยู่ ไม่ต่ำกว่า อนุปริญญา
 • บุตรเป็นคนไร้ความสามารถ “ลดหย่อนได้ตลอดชีวิต”
 • บุตรบุญธรรม ต้องมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม แะลดหย่อนได้ ไม่เกิน 3 คน ยกตัวอย่าง
  บุตรคนที่ 1 อายุ 35 ปี ลดหย่อนไม่ได้ เพราะอายุเกิน 20 ปี
  บุตรคนที่ 2 อายุ 18 ปี ลดหย่อนได้
  บุตรคนที่ 3 อายุ 15 ปี ลดหย่อนได้
  บุตรคนที่ 4 อายุ 7 ปี ลดหย่อนไม่ได้ เพราะเป็นบุตรบุญธรรมคนที่ 4 เกิน 3 คน
  ดังนั้น สามารถลดหย่อนได้ 2 คน
  ***เพิ่มเติม
  กรณี คนเป็นพ่อและแม่ต่างมีรายได้กันทั้งคู่ (ต้องมีรานยได้เท่านั้นไม่มีการโอนหรือลดหย่อนได้หากไม่มีรายได้) สามารถลดหย่อน
  คนเป็นลูกได้เลย (แบบไม่ต้องหารค่าลดหย่อนของลูก)

พ่อแม่ (รวมของคู่สมรส)

ลดหย่อนได้ 30,000 บาท/คน

เงื่อนไข

 • เราต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ( ลูกแท้ๆ )
 • จำนวน 2 คน สูงสุด 4 คน
 • บุตรสามารถลดหย่อนพ่อแม่ได้โดย
  (ลดหย่อนผู้เป็นพ่อต่อลูกเพียง 1 คน และ
  ลดหย่อนผู้เป็นแม่ต่อลูกหลายคนได้ )
  โดยสลับกันลดหย่อนได้
 • มีรายได้ ต้องไม่เกิน 30,000
 • อายุ 60 ปี หรือมากกว่า 60 ปี
  *เพิ่มเติม*
  กรณี ที่ภรรยาหรือสามีไม่มีรายได้ สามารถลดหย่อนพีอแม่ของอีกฝ่ายได้ ถ้าไม่มีใครใช้สิทธิ์อยู่

คนพิการทุพพลภาพ

สูงสุด 30,000 บาท/คน

เงื่อนไข

 • ถ้าเป็นบุคคลอื่นที่ ไม่ใช่ คนในครอบครัวลดหย่อนได้เพียง 1 คน
 • ถ้าเป็นคู่สมรส บุตร คนเป็นพ่อแม่ จะได้ใช้สิทธิ์ได้ไม่จัดจำนวนคน
 • ต้องมีรายได้ ต้องไม่เกิน 30,000 บาท
 • อายุไม่จำกัด

ค่าลดหย่อนฝากครรภ์

จำนวนสูงสุดต่อครรภ์ คือ 60,000 บาท/ครรภ์

เงื่อนไข

 • ถ้าเป็นบุคคลอื่นที่ ไม่ใช่ คนในครอบครัวลดหย่อนได้เพียง 1 คน
 • ถ้าเป็นคู่สมรส บุตร คนเป็นพ่อแม่ จะได้ใช้สิทธิ์ได้ไม่จัดจำนวนคน
 • ต้องมีรายได้ ต้องไม่เกิน 30,000 บาท
 • อายุไม่จำกัด