หน้าแรกใหม่ 2077

วิทยาศาตร์บัณฑิต วท.บ

สารสนเทศการลงทุน

มหาวิทยาลัยรังสิต


ข่าวสาร

ตราสารหนี้ คืออะไร?

การลงทุนนั้นมีผภิตภัณฑ์มากมายและไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสำหร…

เก็บเงินในกองทุนรวมดีไหม ?

การเก็บเงินในกองทุนรวมถือเป็นหนึ่งในวิธีการลงทุนที่ได้ร…

ศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี และรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

“วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตไอทีมืออาชีพสู่สังคม ผู้นำด้านการเรียนการสอนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมไอที”

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดดำเนินการสอนทั้งใน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกลุ่มนักศึกษา และคนทำงานที่มีพื้นฐานความรู้ที่หลากหลาย และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

เกี่ยวกับสาขา

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระบบการจัดการฐานข้อมูล

โปรแกรมประยุกต์สำหรับนักลงทุน

การลงทุนในตราสารทุน

การลงทุนในตราสารอนุพันธ์

ตลาดการเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

แบบจำลองสถิติเพื่อการวิจัยทางการเงิน


บุคลากรสาขา

รศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี

หัวหน้าสาขาสารสนเทศการลงทุน


ความสำคัญ สารสนเทศการลงทุน?

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของวิชาด้านสารสนเทศการลงทุน และรองรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง ทั้งในด้านความเข้าใจด้านสารสนเทศการลงทุน และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านวิชาการและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป็นหลักสูตรที่ได้เรียนเนื้อหาทั้งด้านคอมพิวเตอร์ การลงทุน การวางแผนทางการเงิน เรียนปริญญาตรีใบเดียวได้ความรู้สองสาขา เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในโปรแกรมเสมือนจริง และลงทุนจริง โดยจะได้รับคำแนะนำทั้งจากอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ อย่างใกล้ชิด


จุดเด่น

เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ครบถ้วนทั้งการลงทุนและไอทีก้าวทันโลกไม่ตกเทรนด์

เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพทางด้านการเงินการลงทุน เช่น CISA (Certified Investment and Securities Analyst ) : ใบประกอบวิชาชีพสำหรับผู้ที่งานในสายนักวิเคราะห์หลักทรัพย์


เส้นทางการประกอบอาชีพ

01.

นักลงทุน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค
โปรแกรมประยุกต์สำหรับนักลงทุน

02.

ผู้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน

ตลาดการเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
การลงทุนในตราสารหนี้
การลงทุนในตราสารทุน
การลงทุนในตราสารอนุพันธ์
กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

03.

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

เศรษฐศาสตร์ และการเงินธุรกิจ
การวิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ทฤษฎีตลาดทุน

04.

นักวางแผนทางการเงิน

พื้นฐานการวางแผนทางการเงิน
การวางแผนการประกันภัย
การวางแผนภาษีและมรดก
การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
การวางแผนการลงทุน
การจัดทำแผนการเงิน

05.

Programmer

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบการจัดการฐานข้อมูล

06.

Data scientists

การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล
การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ
คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูลธุรกิจ

07.

Financial Programmer

การเขียนโปรแกรมขั้นสูงและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
เทคโนโลยีทางการเงินและนวัตกรรม
การเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับการลงทุน
ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์เบื้องต้น
บล๊อกเชนและบิทคอย


ข่าวสารคณะ

กิจกรรมสาขา ข่าวสารคณะ

เปิดหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่...
Read More
ข่าวสารคณะ

เด็กม.รังสิต ของแทร่ ต้องใช้สิทธิ์ ไม่ทิ้งเสียง

Read More
ข่าวสารคณะ

รู้หน้าไม่รู้หนี้

รู้หน้าไม่รู้หนี้ สน...
Read More
ข่าวสารคณะ

The Stock Master @University 2023

กลับมาอีกครั้ง ...
Read More
ข่าวรวม ข่าวสารคณะ

Rangsit SPTR Center คืออะไร ?

Rangsit SPTR Investm...
Read More
ข่าวรวม ข่าวสารคณะ

โครงการอบรมความรู้สู่ความมั่งคั่ง

โครงการอบรมความรู้สู...
Read More

ความรู้การลงทุน

ความรู้การลงทุน

การ DCA สำคัญอย่างไร

DCA (Dollar-Cost Ave...
Read More
ความรู้การลงทุน

ตราสารหนี้ คืออะไร?

การลงทุนนั้นมีผภิตภั...
Read More
ความรู้การลงทุน

เก็บเงินในกองทุนรวมดีไหม ?

การเก็บเงินในกองทุนร...
Read More
ความรู้การลงทุน

หุ้น คืออะไร

หุ้น (Stock) คือสิทธ...
Read More
ความรู้การลงทุน

ที่ปรึกษาทางการเงินคืออะไร ?

   &n...
Read More
ความรู้การลงทุน

ภาษี อ่านง่าย : รวมเงื่อนไขค่าลดหย่อนในครอบครัว

ภาษี อ่านง่ายรวมเงื่...
Read More

ข่าวสาร INI

INI CONTENT

กระเป๋าแบรนด์เนมที่ควรค่าแก่การลงทุน!!

คลิกที่รูปภาพเพื่อไป...
Read More
INI CONTENT

โปสเตอร์หนังกับการลงทุน !?

ภาพยนตร์นั้นเป็นสิ่ง...
Read More
INI CONTENT

เยี่ยมชม INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน กับ ชาว INI!

INVESTORY เยี่ยมชมพิ...
Read More
INI CONTENT

มหาวิทยาลัยรังสิต อันดับ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน

“มหาวิทยาลัยรังสิต” ...
Read More
INI CONTENT

แนะนำ! ที่จอดรถมอรังสิต อัพเดทล่าสุด เยอะมั้กก!

คลิกที่รูปภาพเพื่อไป...
Read More
INI CONTENT

รีวิว Dream Space มอรังสิตเปิด 24 ชั่วโมง!!

คลิกที่รูปเพื่อไปที่...
Read More

ติดต่อเรา

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจัทัลเทคโนโลยี
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร) ชั้น 10
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร : 099-138-7071
เพจ : สารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต
อีเมล : wongsakorn.c@rsu.ac.th