แผนการศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศลงทุน (ปริญญาตรี)

สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (สารสนเทศการลงทุน)

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. (ขึ้นอยู่กับการลงเรียนวิชา)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 304,800 บาท

1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ x หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ x หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาภาษา x หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา  x หน่วยกิต
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพxx หน่วยกิต
2) วิชาชีพxx หน่วยกิต
   ก. กลุ่มวิชาชีพบังคับxx หน่วยกิต
   ข. กลุ่มวิชาเลือกxx หน่วยกิต

รวม 120 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ S

ENL xxx  
XXX xxx
RSU 111

วิชากลุ่ม 2.1 ภาษาอังกฤษ (1)
วิชาศึกษาทั่วไป (1)
ธรรมาธิปไตย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

รวม  8  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1

DIT 101
DIT 106
INI 112
MAT 155
ENL xxx
XXX xxx
XXX xxx

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการลงทุนโปรแกรมประยุกต์สำหรับลงทุน
สถิติการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค
วิชากลุ่ม 2.1 ภาษาอังกฤษ (2)
วิชาศึกษาทั่วไป (2)
วิชาศึกษาทั่วไป (3)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม 21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ENL xxx
INI 124
MAT 156
MAT 221
INI 213

XXX xxx
RSU 112
INI xxx

วิชากลุ่ม 2.2 ภาษาอังกฤษ (1)
ระบบจัดการฐานข้อมูล
คณิตศาสตร์การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
ตลาดการเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
วิชาศึกษาทั่วไป (4)
กีฬาเพื่อสุขภาพ
วิชาชีพ-เลือก (1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

รวม 22  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1

INI 210
INI 220
ENL xxx
XXX xxx
INI xxx
INI 303
INI 313

ขั้นตอนวิธีเบื้องต้น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
วิชากลุ่ม 2.2 ภาษาอังกฤษ (2)
วิชาศึกษาทั่วไป (5)
วิชาชีพ-เลือก (2)
การลงทุนในตราสารหนี้
กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม 21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

INI xxx
INI 111
INI 401
INI xxx
INI xxx
INI xxx
XXX xxx

วิชาชีพ-เลือก (3)
การลงทุนในทางเลือกอื่น
การลงทุนในตราสารทุน
วิชาชีพ-เลือก (4)
วิชาชีพ-เลือก (5)
วิชาชีพ-เลือก (6)
วิชาชีพ-เลือก (1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม 21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

INI 403
INI xxx
INI xxx
INI xxx
INI 491
XXX xxx

การลงทุนในตราสารอนุพันธ์
วิชาชีพ-เลือก (7)
วิชาชีพ-เลือก (8)
วิชาชีพ-เลือก (9)
สัมมนาสารสนเทศการลงทุน
วิชาเลือกเสรี (2)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

DIT 498

สหกิจศึกษา

9(0-40-20)

รวม 9 หน่วยกิต