หุ้น คืออะไร


หุ้น (Stock) คือสิทธิในการเป็นเจ้าของหรือมีส่วนแบ่งในบริษัท หรือบริษัทมหาชนที่เรียกว่า บริษัทจดทะเบียน ผู้ที่เป็นเจ้าของหุ้นจะถือเป็นผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนในบริษัทนั้น ๆ และมีสิทธิในการรับผลประโยชน์ทางการเงินและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางบริษัทตามสัดส่วนที่มีหุ้น

การลงทุนในหุ้นมักจะทำผ่านการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ลงทุนทำกำไรหรือขาดทุนจากการซื้อขายหุ้นตามราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดและปัจจัยต่าง ๆ

การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากราคาหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามตลาดและมีผลจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในบริษัท ผู้ลงทุนควรทำการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตลาดให้ละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในหุ้น เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในการลงทุนนี้

ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยปัจจุบันมี 2 ตลาดหลักคือ

  1. ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย (SET – Stock Exchange of Thailand): เป็นตลาดหลักที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์หลายประเภท เช่น หุ้น, หลักทรัพย์สามัญ, หลักทรัพย์สามัญแบบไม่มีส่วนได้เสีย (NVDR), หลักทรัพย์สามัญแบบสามัญ (DW), ตราสารหนี้, และอื่น ๆ
  2. ตลาดหลักทรัพย์เสริม (mai – Market for Alternative Investment): เป็นตลาดที่เน้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทที่ยังไม่ได้เข้าบันทึกใน SET และมีเงื่อนไขการซื้อขายที่ยืดหยุ่นกว่า SET

บวกกันทั้งสองตลาดนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่หลากหลายให้กับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลายรูปแบบของหลักทรัพย์และบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ไทยนับเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หากต้องการศึกษาว่าหุ้นในไทยนั้นมีอะไรบ้าง สามารถเข้ามาดูได้ที่

https://www.set.or.th/th/home