หน้าแรกใหม่

วิทยาศาตร์บัณฑิต วท.บ

สารสนเทศการลงทุน

มหาวิทยาลัยรังสิตข่าวล่าสุด

ความรู้การลงทุน

การ DCA สำคัญอย่างไร

ศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี และรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

“วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตไอทีมืออาชีพสู่สังคม ผู้นำด้านการเรียนการสอนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมไอที”

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดดำเนินการสอนทั้งใน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกลุ่มนักศึกษา และคนทำงานที่มีพื้นฐานความรู้ที่หลากหลาย และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

บุคลากรสาขา

รศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี

หัวหน้าสาขาสารสนเทศการลงทุน

เกี่ยวกับสาขา

เรียนปริญญาตรี 3 ปี กับหลักสูตร สารสนเทศการลงทุน เปิดสอนมาแล้ว 10 ปี

-นำเทรนด์ เน้นคุณภาพ เรียนไม่ยาก ทุกวิชาได้ใช้จริง

-สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ มากความร่วมมือ

เลือกเรียนได้ 3 แนวทาง

-เทรดหุ้น + Robot & AI

-การวางแผนทางการเงิน CFP + Robot & AI

-วิเคราะห์หลักทรัพย์ CISA CFA + Robot & AI

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศการลงทุน)

ความสำคัญ สารสนเทศการลงทุน ?

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของวิชาด้านสารสนเทศการลงทุน และรองรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง ทั้งในด้านความเข้าใจด้านสารสนเทศการลงทุน และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านวิชาการและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

เป็นหลักสูตรที่ได้เรียนเนื้อหาทั้งด้านคอมพิวเตอร์ การลงทุน การวางแผนทางการเงิน เรียนปริญญาตรีใบเดียวได้ความรู้สองสาขา เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในโปรแกรมเสมือนจริง และลงทุนจริง โดยจะได้รับคำแนะนำทั้งจากอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ อย่างใกล้ชิด

ข่าวสารคณะ

กิจกรรมสาขา ข่าวสารคณะ

เปิดหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่...
Read More
ข่าวสารคณะ

เด็กม.รังสิต ของแทร่ ต้องใช้สิทธิ์ ไม่ทิ้งเสียง

Read More
ข่าวสารคณะ

รู้หน้าไม่รู้หนี้

รู้หน้าไม่รู้หนี้ สน...
Read More
ข่าวสารคณะ

The Stock Master @University 2023

กลับมาอีกครั้ง ...
Read More
ข่าวรวม ข่าวสารคณะ

Rangsit SPTR Center คืออะไร ?

Rangsit SPTR Investm...
Read More
ข่าวรวม ข่าวสารคณะ

โครงการอบรมความรู้สู่ความมั่งคั่ง

โครงการอบรมความรู้สู...
Read More

ความรู้การลงทุน

ความรู้การลงทุน

การ DCA สำคัญอย่างไร

DCA (Dollar-Cost Ave...
Read More
ความรู้การลงทุน

ตราสารหนี้ คืออะไร?

การลงทุนนั้นมีผภิตภั...
Read More
ความรู้การลงทุน

เก็บเงินในกองทุนรวมดีไหม ?

การเก็บเงินในกองทุนร...
Read More
ความรู้การลงทุน

หุ้น คืออะไร

หุ้น (Stock) คือสิทธ...
Read More
ความรู้การลงทุน

ที่ปรึกษาทางการเงินคืออะไร ?

   &n...
Read More
ความรู้การลงทุน

ภาษี อ่านง่าย : รวมเงื่อนไขค่าลดหย่อนในครอบครัว

ภาษี อ่านง่ายรวมเงื่...
Read More

ข่าวสาร INI

ติดต่อเรา

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจัทัลเทคโนโลยี
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร) ชั้น 10
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร : 099-138-7071
เพจ : สารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต
อีเมล : wongsakorn.c@rsu.ac.th