สอบถาม

ติดต่อ สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจัทัลเทคโนโลยี
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร) ชั้น 10
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร : 099-138-7071
เพจ : สารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต
อีเมล : wongsakorn.c@rsu.ac.th